Otvoriť menu
DYNTAR Sauna & wellness

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DYNTAR spol. s r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom (zákazníkom) a spoločnosťou DYNTAR spol. s r.o (zhotoviteľom).

 1. Podpis zmluvy o dielo a realizácie zákazky

  Zákazník môže uzavrieť zákazku so zamestnancami obchodného oddelenia spoločnosti DYNTAR, alebo u autorizovaných predajcov spoločnosti DYNTAR, ktorí majú platnú zmluvu o obchodnom zastúpení. Realizáciu každej zákazky, objednané zákazníkom s montážou predchádza zameranie, pri ktorom môže byť upresnená konečná cena zákazky. Zákazník sa zaväzuje do 5-tich dní od podpisu zmluvy uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny. Ak nebude záloha zaplatená v termíne, posunie sa adekvátne aj termín plnenia, a to o počet dní omeškania a bez nároku zákazníka na zmluvnú pokutu. Zvyšok dohodnutej ceny uhradí zákazník zhotoviteľovi v hotovosti pri prevzatia diela, čo bude uvedené na preberacom protokole. Zároveň bude zákazníkovi odovzdaný návod na obsluhu. Do doby splatenia celkovej ceny je dielo majetkom zhotoviteľa a zhotoviteľ má právo ho zákazníkovi odobrať. V prípade, že v súvislosti s montážou vznikne zo strany zákazníka nutné práce naviac, uhradí zákazník tieto práce v plnom rozsahu.

 2. Montáž

  Zákazník bol oboznámený s podmienkami montáže a do termínu podľa zmluvy pripraví priestor pre umiestnenie predmetu zmluvy v súlade s týmito podmienkami montáže a pokyny zhotoviteľa. Ak sa tak nestane, posunie sa adekvátne termín montáže bez nároku zákazníka na zmluvnú pokutu. Ak dôjde k zmene rozmerov priestoru pre umiestnenie predmetu zmluvy je zákazník povinný túto zmenu oznámiť zhotoviteľovi najneskôr 21 dní pred termínom montáže. Ak sa tak nestane, posunie sa automaticky termín montáže o 21 dní od dátumu oznámenia, alebo od zistenia skutočného stavu. Ak pri montáži diela naši technici zistia, že priestor pre montáž nie je pripravený podľa zmluvy o dielo a nie je možné výrobok namontovať, preto budú náklady viac spojené s úpravou výrobku alebo priestory účtované zákazníkovi alebo osobe zodpovednej za motív alebo prípravu priestoru. Na termín montáže môžu mať vplyv skutočnosti, ako je neuhradená záloha, alebo nesplnená stavebná pripravenosť.

  Pre účtovanie viac nákladov je stanovená sadzba za prácu 350, - Sk za hodinu a doprava 10, - Sk za jeden kilometer. Doprava je účtovaná zo sídla firmy k zákazníkovi a späť.

  Drevené výrobky spoločnosti DYNTAR sú vyrábané z masívneho dreva a preto nie je možné zaručiť zhodnú farebnosť a kresbu dreva na všetkých plochách.

 3. DPH

  Pokiaľ chce zákazník uplatniť zníženú sadzbu DPH, musí splniť podmienky pre uplatnenie zníženej sadzby DPH podľa zákona č.261 / 2007 Zb. Na dôkaz tohto vyhlásenia predkladá zhotoviteľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy doklady, ktorými preukazuje vlastníctvo a formu užívania objektu, do ktorého bude predmet diela inštalovaný (napr. Výpis z katastra nehnuteľností). Tieto doklady musia byť predložené v čase podpísania zmluvy, inak bude na dielo stanovená základná sadzba DPH. Ak sa zmenia podmienky pre uplatnenie zníženej sadzby DPH podľa zákona č.235 / 2004Sb a zákona 302 / 2008Sb, je povinný objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť a doplatiť príslušný rozdiel v sadzbe DPH, vrátane sankčných poplatkov.

 4. Záruka

  Na zhotovené dielo podľa danej zmluvy poskytuje zhotoviteľ zákazníkovi rozšírenú záruku v dĺžke trvania 84 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela zákazníkom a ako potvrdenie dohodnutej záručnej lehoty vystaví a odovzdá zákazníkovi pri prevzatí diela záručný list. Táto rozšírená záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ako sú žiarovky, kryt osvetlenia, vykurovacej špirály, čerpadlá a prepojovacie hadice, hadičky čerpadla esencií (parné generátory) a spínacie časti regulácie, na ktoré sa poskytuje záruka 6 mesiacov. Na všetky dodávané saunové doplnky, ochladzovací kade, saunový nábytok, všeobecne elektrickú technológiu je poskytovaná štandardná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je určené inak.

  Počas trvania záruky odstráni zhotoviteľ bezplatne všetky chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobou. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave, tj. Odo dňa odovzdania do opravy do doby, kedy bol držiteľ vyzvaný výrobok prevziať.

  Držiteľ výrobku je pri uplatňovaní záruky povinný doložiť záručný list riadne vyplnený predajcom a vyplniť reklamačný formulár, ktorý je uvedený na našich webových stránkach www.dyntar.sk. Ten slúži na identifikáciu zákazníka, závady a preto sa reklamačným riadením začane až po dodania všetkých nutných dokladov.

   

Záruka zaniká a nevzťahuje sa na:

 • chyby spôsobené používaním výrobku alebo jeho časti na iné účely ako bežné účely alebo v rozpore s návodom na použitie

 • vady vzniknuté nesprávnym zapojením, inštaláciou, užívaním výrobku alebo jeho časti v rozpore s technickými a bezpečnostnými normami, nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, neodbornou montážou, preťažením, nedodržaním skladovacích a prevádzkových podmienok

 • prípady poškodenia vonkajšími vplyvmi ako sú napr. Mechanické poškodenie, poškodenie vodou, teplom, agresívnymi látkami a podobne, poškodenie neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, búrkou atď.), Zásahom do zariadenia neoprávnenou osobou

 • na sauny a ostatné naše výrobky alebo ich časti, ktoré sú inštalované do priestoru bazénov a zákazník nezabezpečí dostatočné odvetranie priestoru vzduchotechnikou, alebo kvalitnými odvlhčovači.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať bezplatné odstránenie reklamovaných chýb bezodkladne, najneskôr do 30 dní od reklamácie uplatnenej písomne ​​(listom, faxom, e-mailom).

Upozornenie: v prípade, neadekvátnej reklamácie bude zákazníkovi účtovaný patričný manipulačný poplatok. V prípade že si nie ste niečím istý, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie na telefóne: +420 493 555 568.